Telèfon

+34 696 862 713

Email

info@cristinafusterabogada.com

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament és CRISTINA FUSTER COMAMALA, amb domicili a C/ de s’ Illa Plana, 7,  07800 Eivissa ( Illes Balears).

OBJECTIU

Aquesta Política en matèria de Protecció de Dades té per objectiu garantir una adequada protecció de les dades personals dels clients i usuaris d’ aquest lloc web, així com facilitar a tots ells informació clara respecte del tractament que realitzem sobre dites dades.

ÀMBIT D’ APLICACIÓ

La present Política en matèria de Protecció de Dades resultarà aplicable:

 • A aquells usuaris interessats en els serveis professionals de Cristina Fuster Comamala que estableixin comunicació amb aquesta a través de qualsevol dels canals facilitats en aquest lloc web.
 • A les persones que formalitzin una relació contractual amb Cristina Fuster Comamala.
 • Als usuaris que, tot i no haver formalitzat una relació contractual amb Cristina Fuster Comamala, facilitin qualsevol tipus de dada que pugui ser considerada de caràcter personal, de conformitat amb la legislació vigent.
 • A aquelles persones que prestin el seu exprés consentiment al tractament de les seves dades personals per part de Cristina Fuster Comamala.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals facilitades a Cristina Fuster Comamala s’ utilitzaran amb les finalitats següents:

 • Gestionar les consultes, requeriments i sol·licituds d’ informació rebudes a través dels canals de comunicació que s’ estableixen en aquesta web o en general per qualsevol altre mitjà.
 • Procurar la correcta prestació dels serveis jurídics per part de Cristina Fuster Comamala, així com el desenvolupament de qualsevol tasca relativa a aquests (administració, facturació, gestió de cobraments o compliment d’ obligacions legals).

 

COMPROMISOS I VERACITAT DE LES DADES APORTADES

A fi de garantir una correcta prestació dels serveis descrits anteriorment, resulta imprescindible que la informació que ens proporcioni sigui veraç, complerta, exacta i actualitzada. Cristina Fuster Comamala no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se com a conseqüència de l’ incompliment de dita obligació.

Tanmateix, al facilitar les seves dades a Cristina Fuster Comamala, vostè garanteix que és major d’ edat. Per al tractament de dades corresponents a menors d’ edat es requerirà consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals.

En el cas de que les seves dades personals siguin facilitades per un tercer, es presumirà que ho fa amb el seu consentiment com a titular de les mateixes. De la mateixa manera, si vostè facilita dades d’ un tercer, assumeix la responsabilitat de demanar el seu consentiment per a tal fi. Cristina Fuster Comamala no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de l’ incompliment d’ aquestes obligacions.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

A fi i efecte de donar compliment a les finalitats anteriorment indicades, és possible que dins del marc de la legalitat vigent les dades personals del client o usuari hagin de comunicar-se als següents:

 • Jutjats i Tribunals, Registres i altres organismes públics, Notaries, Procuradors, Cossos i Forces de Seguretat.
 • Pèrits, advocats col·laboradors i altres professionals que hagin d’ intervenir durant el transcurs de la relació contractual.
 • Bancs, entitats financeres o d’ assegurances, o altres que pugui requerir la naturalesa dels serveis contractats.
 • A la part contrària, ja sigui al propi interessat o als seus advocats i/o representants legals.
 • A qualsevol autoritat competent en cas que així ho requereixi una obligació legal que resulti aplicable a Cristina Fuster Comamala.

BASE JURÍDICA

La base jurídica que faculta a Cristina Fuster Comamala per al tractament de les dades del client o usuari és

 • Possibilitar la pròpia execució de la relació contractual, o en el seu cas la correcta gestió de les sol·licituds i/o consultes rebudes dels clients i/o usuaris
 • El compliment de qualsevol obligació legal que resulti d’ aplicació a Cristina Fuster Comamala

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari d’ acord amb la finalitat per a  la que van ser recollides, de conformitat amb el següent:

 • Quan la finalitat del tractament sigui la gestió de consultes, requeriments o sol·licituds d’ informació, les dades es conservaran durant el temps que es requereixi per a donar resposta a les mateixes.
 • Quan la finalitat del tractament de les dades sigui l’ execució dels serveis contractats, les dades es conservaran durant el període de vigència del contracte, i en qualsevol cas fins a l’ extinció de responsabilitats legals, contractuals o deontològiques que requereixin conservar-les.

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment vostè pot contactar amb Cristina Fuster Comamala per a sol·licitar informació sobre les seves dades objecte de tractament i accedir a les mateixes. Tanmateix, vostè té dret a sol·licitar la modificació o correcció de les seves dades quan aquestes no siguin veraces o resultin inexactes o incomplertes, i a sol·licitar la limitació del seu tractament. En tal cas, les dades seran conservades únicament per a l’ exercici o defensa de reclamacions.

Vostè podrà també formular oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, Cristina Fuster Comamala deixarà de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertat, o per a l’ exercici o defensa de reclamacions. També, sota determinades condicions, vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades per tal que siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Li informem que Cristina Fuster Comamala no duu a terme decisions exclusivament automatitzades que puguin afectar-li  a vostè de cap manera.

Pel que respecta als tractament basats en l’ obtenció del seu consentiment, vostè podrà revocar-lo en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’ adreça de correu electrònic indicada més avall.

Per a exercir els drets anteriors, pot  posar-se en contacte amb Cristina Fuster Comamala a través de la següent adreça: C/ de s’ Illa Plana, 7, 07800 Eivissa (Illes Balears) o mitjançant correu electrònic a info@cristinafusterabogada.com indicant el dret que desitja exercir, adjuntant còpia del seu DNI per tal que el puguem identificar.

En qualsevol moment, a més, vostè té dret a presentar una reclamació davant de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideri que s’ ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les seves dades personals.

Pot obtenir més informació sobre els seus drets i sobre com exercir-los  a la pàgina web de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cristina Fuster Comamala es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció els termes d’ aquesta política de privacitat. En conseqüència, li aconsellem que consulti el contingut de la mateixa cada vegada que accedeixi a la web, a fi de conèixer possibles canvis i actualitzacions.

DESPACHO

Barcelona

Dirección

Plaza Francesc Macià, 4, 3º 2ª.
08021 Barcelona

Email

info@cristinafusterabogada.com

Teléfono

+34 696 862 713

DESPACHO

Ibiza

Dirección

C/ Illa Plana, 7.
07800 Ibiza

Email

info@cristinafusterabogada.com

Teléfono

+34 696 862 713

Copyright © Cristina Fuster 2020

Política de Privacidad 

Cookies 

Aviso Legal